Algemene voorwaarden Vivian van Brussel webshop

Algemene voorwaarden van Vivian van Brussel | Online & Social Media Marketing gevestigd te Schoonhoven

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vivian van Brussel | Online & Social Media Marketing (verder te noemen Vivian van Brussel). De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https://www.vivianvanbrussel.nl

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ons erkend.

1.4 Vivian van Brussel garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Vivian van Brussel bestellingen binnen ten minste 10 dagen uitvoeren. Indien dit onmogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Vivian van Brussel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Vivian van Brussel geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen of data zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen of data kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Vivian van Brussel behoudt zich het recht voor de prijzen van de abonnementen te wijzigen.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en exclusief 6% of 21% btw.

3.4 Vivian van Brussel hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij expliciet (schriftelijk) anders is overeengekomen.

4 Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling heeft geplaatst bij ons dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Vivian van Brussel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Vivian van Brussel respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Vivian van Brussel maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5 Aanbiedingen
5.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

5.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Vivian van Brussel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te  herroepen of daarvan af te wijken.

5.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Vivian van Brussel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5.4 Aanbiedingen van Vivian van Brussel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

5.5 Vivian van Brussel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

6 Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst tussen Vivian van Brussel en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Vivian van Brussel op haalbaarheid is beoordeeld.

6.2 Vivian van Brussel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

7 Herroepingsrecht

7.1 Levering van kranten en tijdschriften vormen een uitzondering op het herroepingsrecht van tenminste zeven dagen conform de wet Kopen op Afstand. Vivian van Brussel behoudt zich op basis van deze wet het recht voor niet in te gaan op beroepingen op het herroepingsrecht voor eenmaal afgesloten abonnementen.